Lausunto lakivaliokunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Alaikäisten avioliittojen purkamismenettely. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta jättää kirjallisesti lausuntonsa. Olemme jo aiemmin puoltaneet valiokunnalleesitystä, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan.

Nyt lakiehdotuksen muotoilu on sellainen, että alaikäisenä solmittu avioliitto voitaisiin purkaa vain avioerolla.

Katsomme, että alaikäisavioliitoissa kyseessä on (uudistetun) avioliittolain mukaan lainvastainen järjestely, jolloin tarvitaan mahdollisuus mitätöidä avioliitto, kun alaikäisenä avioliittoon liitetty osapuolisitä pyytää.

Sääntelemisessä tulee ottaa huomioon, että osassa alaikäisavioliittoja on syntynyt lapsia, joiden juridinen isyys on määrittynyt avioliiton perusteella. Tulee erikseen huomioida lakia uudistettaessa, ettei juridinen isyys avioliittoa mitätöidessä purkaannu ja tarvittaessa tarkentaa isyyslakia, jotta lapsi säilyttää katkoksetta samat oikeudet elatukseen ja perintöön. Lisäksi tulee päättää siirtymäajoistakoskien purkamismenettelyä ja mitätöinnillä purkamisen ulottumista muualla solmittuihin alaikäisavioliittoihinsekä siihen milloin ja kuinka viranomaismenettelyllä avioliittolain vastainen avioliitto voidaan tulevaisuudessa mitätöidä.

Toteamme tässä yhteydessä, että olisi välttämätöntä ,että lainsäätäjä tarttuisi pian kysymykseen pakkoavioliittojen tunnistamisesta, selkeämmästä kriminalisoimisestaja purkamisestasekä avioliittoon pakotettujen suojelemisesta. Pakkoavioliittojen joukossa on paljon alaikäisavioliittoja. Pakkoavioliiton konteksti auttaisi tarkentamaan myös alaikäisavioliittojen estämisen vaatimia toimia.

Lataa lausunto pdf:nä täältä.