Lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston ohjelmaksi 2021-2027

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Ohjelmaluonnoksessa nostetaan esiin hallituksen tavoitteet asettaa maahanmuuttajanaiset kotouttamispalveluiden erityiseksi kohderyhmäksi ja edellyttänyt, että järjestöjen ja vapaan sivistystyön osuutta kotouttamisesta kasvatetaan (s. 3). Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry katsoo asetetun erityisen kohderyhmän olevan erinomainen lähtökohta ohjelmalle ja katsomme tärkeäksi, että naiserityisiä palveluita vahvistetaan osana turvapaikka- kotouttamis- ja maahanmuuttoon liittyviä toimia.

”Kehitetään paluuneuvonnan kattavuutta, laatua, oikea-aikaisuutta ja kokonaisvaltaisen paluuneuvonnan muotoja. Koulutetaan paluuneuvojia ja järjestetään neuvontaa ja koulutusta sidosryhmille, jotka kohtaavat laittomasti maassa olevia työssään. Sisällöissä huomioidaan haavoittuvassa asemassa olevat ml. ihmiskaupan uhrit.” (s. 30) Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kannattaa lämpimästi palveluneuvonnan kehittämistä, mutta katsoo lisäksi, että tulee varmistaa alueellinen yhdenvertaisuus palveluiden saavutettavuudessa.

Ohjelmaluonnoksessa on mainittu useassa kohdassa alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet, mutta olisi hyvä huomioida niiden lisäksi myös erityiskysymykset, kuten pakkoavioliitot (ja uhka joutua pakkoavioliiton uhriksi) sekä niiden tunnistamiseen liittyvät viranomaisten koulutustarpeet.

Katsomme, että turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston ohjelmaluonnoksessa on huomioitava myös rajapinnat ja yhteistyö uuden ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman kanssa vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Moniammatillisen verkostotyön vahvistaminen, saumattomat palveluketjut sekä ihmiskaupan tunnistamiseen ja uhrien palveluihin liittyvien puutteiden huomioiminen vahvistavat erityisesti heikoimmassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten asemaa. Ohjelmaluonnoksessa kuvattu tulkkauspalveluiden laadun ja saavutettavuuden haasteet kohdistuvat erityisellä tavalla naisiin, jotta esimerkiksi väkivaltaa kokenut nainen uskaltaa puhua.

NYTKIS kiittää erityisesti siitä, että ohjelmaluonnoksessa on nostettu esiin naisten yhteiskunnan tuntemuksen, kielenoppimisen ja toimijuuden vahvistamisen.