Feministinen jälleenrakennus ja koronakriisiin vastaava talouspolitiikka Suomessa

Tutkija Anna Elomäki Kriisit ja niihin vastaava politiikka vaikuttavat eri ihmisryhmiin eri tavoin ja voivat joko edistää tai vesittää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvo sivuutetaan kuitenkin usein kriisien hoidossa. Näin on ollut myös koronakriisin tapauksessa. Koronakriisi on kansainvälisesti ollut monella mittareilla sukupuolten tasa-arvon ja hoivan kriisi. Suomessa koronakriisillä on ollut sukupuolittuneita vaikutuksia muun muassa työhön ja toimeentuloon. … Lue lisää

Naisjärjestöjen terveiset budjettiriiheen: Nyt on aika purkaa hoivavelkaa

Koronapandemian selättäminen on kerryttänyt hoivavelkaa, kun resursseja on karsittu kiireettömistä palveluista. Monien sairauksien hoitaminen tulee paljon kalliimmaksi, kun varhainen diagnosointi ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito on jäänyt sivuun pandemian aikana. Terveydenhoidon suurimmat väliinputoajaryhmät on tunnistettava ja on tarkasteltava myös pandemia-ajan ratkaisujen sukupuolivaikutuksia. Hoivavelkaa on purettava tavalla, joka ei kuormita hoitohenkilökuntaa entisestään. Kannamme huolta naisvaltaisten sosiaali- ja terveysalan … Lue lisää

Kuntien tukia tulee käyttää hoivavelan lyhentämiseen

hoivavelan lyhentäminen

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry toivoo kuntien suuntaavan tukia potilasjonojen yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen purkuun. Koronakevään jälkiseuraukset näkyvät jo pidentyneinä hoitojonoina ja hoitotakuun rikkomuksina. Hallitus on myöntänyt lisätukia kunnille, ja näitä tukia tulisikin nyt kohdentaa siten, että potilaille voidaan tarjota sairauksien tutkimusta ilman viiveitä ja oikea-aikaista hoitoa. Järjestöillä on ollut merkittävä rooli hoivataakan keventäjänä, kun tukea on … Lue lisää

Omaishoitajia ei saa jättää yksin pandemia-aikana

nainen

Koronapandemiaan liittyviä viranomaisohjeita on tulkittu eri kunnissa eri tavoin koskien omaishoitoperheitä. Maaliskuussa suuri osa kunnista sulki sekä päiväkeskustoiminnan että intervallihoidon. Omaishoitajien hoivavastuu on kasvanut eikä monella hoitajalla ole ollut nyt minkäänlaisia lepojaksoja käytettävissään. Erityisessä uupumisvaarassa ovat ikääntyneet omaishoitajat, joilla alkaa jo itselläänkin olla perussairauksien tuomia rajoitteita. Osa omaishoitajista joutuu myös kohtaamaan hoidettavan sairauteen liittyvää aggressiivisuutta … Lue lisää

Perhevapaauudistus on tervetullut ja se on hoidettava hyvin maaliin

turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahasto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää siitä, että perhevapaauudistukselle on nyt löydetty ratkaisu, jossa isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta. Samalla uudistus: On tärkeää, että perhevapaauudistuksen edetessä huolehditaan siitä, että mallista tulee joustava. Työelämä on murroksessa ja tarvitaan erilaisiin työelämätilanteisiin joustava malli. Pienten lasten hoivan tasaisempi jakaminen miesten ja naisten välillä voi … Lue lisää

Ulkoministeriölle: YK; Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus; Suomen seitsemännen määräaikaisraportin jättämistä edeltävät kysymykset

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lausuntopyynnöstä. Keskitymme vastauksissamme tasa-arvokysymyksiin. Pyydetyt tilastotiedot ovat viranomaistietoa. Haluamme muistuttaa, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi viranomaisten toimittaessa k.o. tilastotietoa on huolehdittava siitä, että ne sekä toimitetaan että raportoidaan sukupuolen mukaan eriteltyinä.   4. Antakaa tietoja samanpalkkaisuusohjelman 2016–2019 toimeenpanon tuloksista ja siitä, miten tämä ohjelma tai muut toimenpiteet ovat myötävaikuttaneet ’sama palkka samanarvoisesta … Lue lisää

Ulkoministeriölle lausunto koskien määräaikaisraporttia uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta (EN)

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lausuntopyynnöstä. Keskitymme lausunnossamme  omaishoitoa ja palveluasumista koskeviin järjestökanteluihin. Raportoinnissa tulisi ottaa huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Kysymys omaishoidosta kytkeytyy naisten asemaan, sillä täysipäiväisistä omaishoitajista kaksi kolmasosaa on naisia.[1] Vanhusten kotihoidon lisääntyessä ja väestön ikääntyessä on riskinä, että tilanne sysää keski-ikäisiä naisia yhä enemmän työelämän ulkopuolelle. Jo nyt omaishoitajien tuen saajista 43 % … Lue lisää

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuuleminen koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta 25.1.2019 Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuultavaksi koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle. Kertomus on kiitettävän perusteellisesti toteutettu. Esitämme seuraavia huomioita tasa-arvovaltuutetun huomioihin ja suosituksiin. PERHEEN/ YKSITYISELÄMÄN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN Tasa-arvovaltuutetun tavoin katsomme, että Suomessa tulee toteuttaa perhevapaauudistus, jolla lisätään isille kiintiöityjä vanhempainvapaita (esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaisesti) ja lisätään vapaiden käytön joustavuutta. Tämä hyödyttääsekä kaikkien naisten työelämäasemaa että … Lue lisää

Syyskokouksen julkilausuma

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n syyskokouksen julkilausuma Omaishoidolla on merkittäviä vaikutuksia naisten ja miesten taloudelliseentasa-arvoon Omaishoidon arvo näkyy juhlapuheissa, mutta ei sen korvauksissa. Valtaosan omaishoidon työtaakasta kantavat naiset, joiden eläkkeisiin omaishoidolla voi olla merkittävästi madaltava vaikutus. Omaishoidonkokonaistilanne on käymässä yhä akuutimmaksi väestön ikääntyessä. Omaishoito vähentää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöäja luo siten julkiselle sektorille suuria säästöjä. … Lue lisää