Riksdagsval 2023

Riksdagsvalet förrättas i Finland under våren 2023. Vi har under de senaste åren levt i en ständigt föränderlig tid som definierats av flera kriser som varit svåra att förutse. Vi vet inte vad de kommande åren för med sig, men vi vet att vi i alla slags situationer ska tillsammans sträva mot ett mer jämställt samhälle. Jämställdhet mellan könen kräver långsiktigt samarbete och kontinuerligt främjande av gemensamma mål.

Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry samlar hela det finländska kvinnoorganisationsfältet bakom sina mål för regeringsprogrammet. Våra medlemmar utgörs av kvinnoorganisationerna för åtta riksdagspartier, Kvinnosaksförbundet Unionen, Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Sällskapet för genusforskning. Dessutom har vi mött våra centrala intressentgrupper från jämställdhets- och jämlikhetsfältet under beredningen av målen för regeringsprogrammet.

Vi strävar efter ett samhälle där alla slags flickor och kvinnor har jämställda möjligheter att leva sitt eget liv som de vill, arbeta, delta i politiken och få hjälp och stöd de behöver i alla skeden av livet. Att bygga ett jämställt samhälle kräver att jämställdhetsarbetet ska vara erkänt även ur kontinuitetens och resursernas synvinkel.

Välkommen att bekanta dig med NYTKIS nycklar till en mer jämställd framtid. Jämställdheten mellan könen främjas när vi arbetar för den tillsammans!

Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:s mål för regeringsprogrammet – ett jämställt liv för alla slags flickor och kvinnor >>

Vårt mal

  • Användningen av fädernas familjeledighet följs upp och stöds som en del av verkställandet av familjeledighetsreformen. Familjeledighetsreformens effekter på mödrarnas ställning på arbetsmarknaden följs upp.

Twitterissä

Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i samarbete