Edustukseltaan tasa-arvoinen eduskunta tarvitsee tasa-arvoisen ehdokasasettelun – puolen ehdokkaista on oltava naisia

Ihmisiä kokouksessa.

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n kevätkokouksen julkilausuma vaatii sukupuolijakaumaltaan tasaista ehdokasasettelua ensi vuoden eduskuntavaaleihin. 

Seuraavat eduskuntavaalit käydään jo alle vuoden kuluttua huhtikuussa 2023. Tulevina kuukausina puolueet käynnistävät ehdokashankintansa, ja on tärkeää, että jo tässä vaiheessa tavoitteet sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta asetetaan korkealle.

Viime vaaleissa kaikista ehdolla olevista naisia oli 42 %. Tällä kertaa puolueiden täytyy jo ehdokashankintavaiheessa tavoitella moninaista ja sukupuolijakaumaltaan tasaista ehdokasasettelua.

Suomeen ei ole koskaan valittu sukupuolen edustuksen perusteella tasa-arvoista eduskuntaa. Tämä siitäkin huolimatta, että naiset ovat väestössä enemmistönä. Viimeksi käydyissä vaaleissa päästiin jo lähelle, kun eduskuntaan valittiin 94 naiskansanedustajaa. Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry painottaa, että tulevissa vaaleissa on tavoiteltava sadan naiskansanedustajan rajapyykkiä.

Kaikkien sukupuolten tulee olla tasa-arvoisesti edustettuna jo ehdokasasettelussa. Moninaisella ehdokasjoukolla valetaan myös moninaisen eduskunnan perustukset ja turvataan kaikkien äänien kuuluminen päätöksenteossa.

Viime vuosina on raportoitu erityisesti yhteiskunnallisesti aktiivisiin naisiin kohdistuvasta häirinnästä ja vihapuheesta. Vihapuheen on todettu rajoittavan demokratian toteutumista monin eri tavoin. Erityisesti sukupuolistunut ja rodullistettuihin naisiin kohdistuva vihapuhe voi vaikuttaa naisten ja vähemmistöjen halukkuuteen asettua ehdolle vaaleissa tai ottaa kantaan poliittiseen keskusteluun. Pahimmassa tapauksessa häirintä ja sukupuolistunut vihapuhe kaventavat demokraattista osallisuutta ja vaikuttavat erityisesti haavoittuvissa asemissa olevien mahdollisuuteen osallistua julkiseen keskusteluun.

NYTKIS painottaa, että kaikkien puolueiden tulee tehdä työtä sen eteen, että kaikenlaisten naisten on mahdollista asettua ehdolle vaaleissa ilman pelkoa häirinnästä tai vihapuheesta. Lisäksi puolueiden on varmistettava selkeät toimintatavat, joilla häirintään puututaan ja häirinnän kohteeksi joutunutta tuetaan, jos häirintää tai vihapuhetta ilmenee.

Kuvitus: Hanne Salonen / Eduskunta