Säännöt

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry ja sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenjärjestöjensä yhteistyöelimenä kansallisissa ja kansainvälisissä asioissa, seurata tasa-arvoon liittyviä kansainvälisten velvoitteiden toteuttamista maamme lainsäädännössä, politiikassa ja käytännössä sekä edistää naisten yhteiskunnallista asemaa ja tasa-arvoa. Yhdistys työskentelee todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi, maailmanrauhan ylläpitämiseksi ja maailmanlaajuisen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi. Yhdistys pyrkii lisäämään myös maamme naisten tietoisuutta kansainvälisistä asioista mm. Pohjoismaihin, Baltian maihin, Euroopan unioniin ja Yhdistyneisiin Kansakuntiin liittyvistä sopimuksista, toimenpiteistä ja kokouksista.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistymistä ja tasa-arvolainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia, harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa ja tiedon välittämistä sekä suorittaa opinto-, valmennus-ja koulutustoimintaa. Yhdistys tukee naisjärjestöjen, naistutkimuksen, tasa-arvopolitiikan ja valtion hallinnon välistä yhteistyötä, toimii naisten yhteiskunnallisen osallistumisen ja kansalaistoiminnan lisäämiseksi sekä harjoittaa muuta edellä mainittuun verrattavaa yhdistyksen tarkoitusta palvelevaa toimintaa.Yhdistys pyrkii noudattamaan päätöksissään konsensusperiaatetta.

3 Jäsenet

Yhdistyksen perustajajäsenet ovat: Helsingin Sosialidemokraattinen Naispiiri ry, Helsingin Työväenyhdistyksen Naisosasto ry, Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Perussuomalaiset Naiset ry, Suomen Keskustanaiset ry, Suomen Kristillisdemokraattiset Naiset ry, Suomen Naistutkimuksen Seura ry, Svenska Kvinnoförbundet rf, Vihreät Naiset ry ja Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry. Perustajajäsenissä Sosialidemokraattisia Naisia edustaa Helsingin Sosialidemokraattinen Naispiiri ry ja Vasemmistonaisia edustaa Helsingin Työväenyhdistyksen Naisosasto ry.Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä eduskunnassa edustettuna olevan puolueen rekisteröity naisjärjestö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitäkirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai jos jäsenen puolueella ei ole ollut kansanedustajaa kahtena peräkkäisenä eduskunnan toimikautena. Erotettavalle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen yhdistyksen kokousta. Erotettu jäsen on vailla oikeuksia erottamispäätöksestä lukien.

5 Liittymis-ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6 Hallitus

Yhdistyksen toimeenpano-ja valmisteluelimenä toimii hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 5-20 varsinaista jäsentä sekä 5-20 heidän henkilökohtaista varajäsentään. Jokaisen jäsenjärjestön piiristä tulee valita vähintään yksi jäsen ja yksi varajäsen hallitukseen.Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee pääsihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus päättää pääsihteerin ja muiden toimihenkilöiden tehtävistä.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi 2/3 hallitukseen kuuluvista jäsenistä on läsnä.

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla yhdessä pääsihteerin tai hallituksen jäsenen kanssa.

8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/3 jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenjärjestöllä yksi ääni.Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenjärjestöllä on edustajia jäsenmäärän mukaan seuraavasti: 1-3 000 jäsentä2 edustajaa3 000-20 000 jäsentä3 edustajaayli 20 000 jäsentä4 edustajaaYhdistyksen hallituksen jäsenillä ja muilla kokouksen päättämillä osallistujilla on yhdistyksen kokouksissa puhe-ja läsnäolo-oikeus.

10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan kirjallisesti, varsinaiseen kokoukseen vähintään neljä viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.Yhdistyksen hallituksen on toimitettava yhdistyksen kokouksen esityslista siihen liittyvine esityksineen ja lausuntoineen sekä toimintakertomus ja toimintasuunnitelma jäsenille ja kokousedustajille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Asia, jota ei ole mainittu esityslistassa, ei voi tulla kokouksen päätettäväksi, ellei seole hallituksen esittämä tai ellei kokouksen päätösvaltaisten edustajien enemmistö siihen suostu, ottaen huomioon YhdL:n 24 §:n määräykset.Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

11 Varsinaiset kokoukset

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. valitaan yhdistyksen puheenjohtajajärjestö seuraavaksi toimintavuodeksi. Yhdistyksen puheenjohtajuus on kiertävä ja vaihtuu vuosittain.
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen puheenjohtajajärjestön kiertojärjestys on seuraava ellei kokous toisin päätä: Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry, Svenska Kvinnoförbundet rf, Vihreät Naiset ry, Suomen Kristillisdemokraattiset Naiset ry, Perussuomalaiset Naiset ry, Suomen Naistutkimuksen Seura ry, Helsingin Sosialidemokraattinen Naispiiri ry, Suomen Keskustanaiset ry, Helsingin Työväenyhdistyksen Naisosasto ry, Kokoomuksen Naisten Liitto ry.

Puheenjohtajajärjestöissä Sosialidemokraattisia Naisia edustaa Helsingin Sosialidemokraattinen Naispiiri ry ja Vasemmistonaisia edustaa Helsingin Työväenyhdistyksen Naisosasto ry.

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo-ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka edustaa puheenjohtajajärjestöä ottaen huomioon 11§:n 2 momentin määräykset sekä muut hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.