Lausunto koskien valtioneuvoston tasa-arvoselontekoa

Kuva naisen kädestä, joka kirjoittaa paperille.

Tulevaisuuden tasa-arvokysymykset 

 1. Tavoitteiden asettamiseksi on selonteossa tarkoitus käsitellä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Millaisia tulevaisuutta ennakoivia tasa-arvokysymyksiä tai ongelmia mielestänne pitäisi selonteossa painottaa? Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen 2030. Mainitkaa ja perustelkaa enintään viisi selkeää kysymystä. Mikäli mahdollista, sijoittakaa ne teemaotsikoiden alle sopivaksi katsomaanne kohtaan. Teema-alueet on esitelty edellä. 
 • Miten turvaamme naisten mahdollisuudet osallistua politiikan tekemiseen? Poliitikkojen kohtaamat väkivallanteot, lisääntynyt väkivallan uhka ja naisten kohtaama vihapuhe erityisesti verkossa uhkaa demokratian toteutumista tulevaisuudessa merkittävällä tavalla.  
 • Miten turvaamme ikääntyvien naisten toimeentulon ja tasaisemmat eläke-erot tulevaisuudessa? Hoivavastuun epätasainen jakautuminen, naisten lyhyemmät työurat ja sukupuolittuneet palkkaerot toisintuvat myös eläke-eroissa.  
 • Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja Istanbulin sopimuksen täysimääräinen toimeenpano, niin Suomessa kuin koko EU:n alueella, on yksi merkittävimpiä naisten turvallisuuteen ja tasa-arvon toteutumiseen liittyviä kokonaisuuksia. 
 • Syrjinnän moniperustaisuus on läpileikkaava kokonaisuus kaikessa tasa-arvoa koskevissa tavoitteissa. 

Tasa-arvopoliittiset tavoitteet 

2. Marinin hallituksen tavoitteena on parantaa kunnianhimoisesti tasa-arvoa yhteiskunnassa ja nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Mitkä mielestänne pitäisi olla Suomen kansalliset pitkän ajan tasa-arvopoliittiset tavoitteet, jotka toteutuessaan veisivät Suomea tasa-arvoisemmaksi yhteiskunnaksi? Huomioikaa, että kysymys on tavoitteista, ei välineistä tai toimenpiteistä. Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen 2030. Mainitkaa enintään viisi konkreettista, selkeää ja seurattavissa olevaa tavoitetta. 

 • Suomi on edelläkävijä työn ja perheen yhteensovittamisessa ja hoivavastuun tasaisemmassa sukupuolijakaumassa. 
 • Suomi on maailman turvallisin maa naisille ja Istanbulin sopimus on täysimääräisenä toimeenpantu. 
 • Palkkatasa-arvo toteutuu – naisen euro on tulevaisuudessa euro eikä 83 senttiä. 

3. Mitkä mielestänne pitäisi olla Suomen tasa-arvopoliittiset tavoitteet koskien Euroopan unionia ja kansainvälistä toimintaympäristöä? Täsmentäkää ja perustelkaa, mikäli mahdollista. 

 • Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistämisen asetetaan Suomen tärkeimmäksi kehityspoliittiseksi painopisteeksi. 
 • EU:n tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman mukaisesti huolehditaan siitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo on merkittävä osa- tai päätavoite vähintään 85 prosentissa kaikista uusista kehitysyhteistyöohjelmista. 
 • Laaditaan selkeä ja tavoitteellinen suunnitelma, joka ohjaa kaikkea kehitysyhteistyötä. Tasa-arvon painopistettä toteutettaessa huomioidaan ne tekijät, jotka sukupuolen ohessa altistavat syrjinnälle kuten ikä, vammaisuus, sosiaalinen asema, syrjittyyn vähemmistöön kuuluminen ja varallisuus. 

Sukupuolten oikeudellinen asema 

4. Lainsäädäntö on yksi merkittävä sukupuolten tasa-arvopolitiikan väline. Miten lainsäädäntöä tai yksilön oikeussuojaa pitäisi mielestänne kehittää sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi?  Huomatkaa, että kysymys ei koske ainoastaan tasa-arvolakia. 

 • Järjestäytyneen maalittamisen kriminalisointi on erityisesti poliittisesti aktiivisten naisten asemaa vahvistava toimi. 
 • Uudistetaan tasa-arvolakia palkkojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tarkennetaan palkkakartoituksia niin, että velvollisuus verrata töiden samanarvoisuutta toteutuu. 
 • Lisätään rikoslain rangaistuksen määräämisen yhteyteen (6 luku 5§) koventamisperusteisiin sukupuoli, jotta sukupuoleen liittyvään vihapuheeseen ja viharikollisuuteen voitaisiin paremmin puuttua. 

5. Moniperusteisella syrjinnällä tarkoitetaan syrjinnän kohteeksi joutumista sukupuolen ja jonkin muun ominaisuuden perusteella. Se voi olla myös rakenteellista. Mitkä moniperusteisen syrjinnän kysymykset mielestänne pitäisi ehdottomasti käsitellä selonteossa? 

 • Millä tavalla positiivista erityiskohtelua voitaisiin hyödyntää erityisryhmien tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen? Esimerkiksi vammaisten naisten tai maahan muuttaneiden naisten osalta.  

Muut huomiot 

6. Muuta mahdollisesti huomioitavaa selonteon valmistelussa? 

 • Turvataan poliittisten naisjärjestöjen ja naisjärjestöjen kattojärjestöjen rahoitus ja varataan riittävät resurssit tasa-arvotyötä tekeville tahoille, jotta toimenpiteet saadaan valmisteltua ja toteutettua vaikuttavalla tavalla. 
 • Toivomme, että selonteko huomioi poliittisen osallistumisen yhtä vahvasti kuin vuoden 2010 selonteko, jopa aiempaan tapaan omana kohtanaan.