Lausunto liittyen kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmisteluun

Naisia ulkona syksyllä

Kirjallinen lausunto 15.6.2020 

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Rothin ja hänen johtamansa työryhmän järjestökuuleminen liittyen kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmisteluun. 

Kiitämme mahdollisuudesta lausua järjestökuulemisessa liittyen kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmisteluun. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:stä on tärkeää, että erityisesti seuraavat asiat huomioitaisiin toimintaohjelmassa:  

Toimintaohjelman tulee huomioida ihmiskaupan sukupuolittuneisuus sekä sen linkittyminen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Suomesta väkivaltaa kokeneiden tyttöjen ja nuorten naisten tarvitsemat naiserityiset palvelut puuttuvat lähes kokonaan. GREVIO-työryhmä on antanut suosituksia Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta, esittäen huolensa naiserityisten palveluiden puuttumisesta Suomessa1.  

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa on maailmanlaajuisesti ihmiskaupan muodoista yleisin. Suomessa sen sijaan tunnistetaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön kytkeytynyttä ihmiskauppaa edelleen verrattain vähän. On tärkeää huomioida, että valtaosa seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreista on naisia. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset jäävät usein piilorikollisuudeksi. Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin HEUNIn mukaan nk. vastikkeellista seksiä tunnistetaan ja luokitellaan heikosti ihmiskaupaksi2. Myös maan sisäisen ihmiskaupan, erityisesti tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan tunnistamisen tulee parantua. 

Tässä yhteydessä haluamme erityisesti nostaa, että rikosvastuun on toteuduttava myös muiden hyväksikäyttäjien kuin päätekijän osalta. Nostamme esiin tapauksen vuodelta 2016, jolloin itäsuomalainen yliopistonlehtori sai tuomion mm. törkeästä ihmiskaupasta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies pakotti tytön prostituutioon ja asiakkaita on tytön mukaan ollut jopa 600. Yhtäkään näistä hyväksikäyttäjistä ei ole saatu rikosvastuuseen3. Kysyntä on ihmiskauppaa lisäävä tekijä ja siihen puuttuminen on tärkeä sisällyttää toimintaohjelmaan. Seksin oston kriminalisoiminen nk. pohjoismaisen mallin mukaan olisi hyvä huomioida kysynnän vähentämiseen tähtäävissä toimissa.  

Pakkoavioliitot tulisi huomioida toimintaohjelmassa. Suomen lainsäädännössä pakkoavioliitot ovat kriminalisoitu ihmiskauppaan kytkeytyvinä rikoksina, mutta ilmiön laajuudesta tai pakkoavioliittojen määristä ei ole olemassa tarkkaa tietoa virallisen tilastoinnin puuttuessa. Viranomaisilla on riittämättömät tiedot ja osaaminen tunnistaa pakkoavioliittoja, viranomaisyhteistyö ei ole toimivaa, eivätkä rikosprosessit etene. Myös pakkoavioliittoihin liittyen on merkittäviä ongelmia rikosvastuun toteutumisessa4. Lisäksi on huomioitava, että pakkoavioliittojen joukossa on lapsiavioliittoja, joihin sisältyy lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja ihmiskauppapiirteitä. Pakkoavioliittoihin liittyvää lainsäädäntöä sekä viranomaisten koulutusta ja ohjeistusta pakkoavioliittojen torjumiseksi on kehitettävä. Nykylain puitteissa kaikkia tosiasiallisia pakkoavioliittoja ei voida tunnistaa pakkoavioliitoiksi.  

Suomen on toimeenpantava Euroopan neuvoston yleissopimus koskien ihmiskaupan vastaista toimintaa täysmääräisenä. Ihmiskaupan uhrien aseman parantamiseksi on keskeistä, että kunnissa on riittävä osaaminen tunnistaa uhreja ja tarjota heille heidän tarvitsemansa tuki ja palvelut – nyt ihmiskaupan uhrit eivät ole yhdenvertaisessa asemassa. Auttamisjärjestelmään mukaan pääseminen ja tukipalveluiden saaminen ei pitäisi edellyttää rikosprosessia. Myös ulkomaalaislainsäädäntöä tulee muuttaa niin, ettei uhrien tarvitse pelätä mahdollista  maasta  karkotusta heidän oltuaan yhteydessä viranomaisiin. 

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry 

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat Kokoomuksen Naisten Liitto ry, Kristillisdemokraattiset Naiset ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Perussuomalaiset Naiset ry, Sosialidemokraattiset Naiset, Sukupuolentutkimuksen seura ry, Suomen Keskustanaiset ry,  Svenska Kvinnoförbundet r.f, Vasemmistonaiset ja Vihreät Naiset ry. 

[1]GREVIO Baseline Evaluation Report Finland, 2019https://rm.coe.int/grevio-report-on-finland/168097129d
[2] Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ihmiskauppa Suomessa, Kervinen, Elina ja Ollus, Natalia, HEUNI 2019 https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/RwF5tscZD/Lapsiin_ja_nuoriin_kohdistuva_ihmiskauppa_Suomessa.pdf
[3] Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä http://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/ihmiskauppa_suomessa/ihmiskauppatapauksia_suomessa
[4] Pakkoavioliittojen esiintyminen ja ilmitulo Suomessa, selvitysmuistio 2017, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti https://valtioneuvosto.fi/documents/1410853/4750802/Avioliittoon+pakottaminen+-+selvitysmuistio+2017+HY.pdf/8b68f4a4-8c0e-43e0-9314-a40af9e4c56f/Avioliittoon+pakottaminen+-+selvitysmuistio+2017+HY.pdf