Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021-2027

NYTKIS kiittää lämpimästi sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen edustusta asetuksen 7§ alueiden uudistumisen neuvottelukunnan sekä 11§ maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanosta.

Sen sijaan toimeenpanoasetuksen 9§ seurantakomitean kokoonpanossa puhutaan vain yleisemmällä tasolla kansalaisyhteiskunnasta eikä mainita mm. sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen edustuksesta.

NYTKIS haluaa lausunnossaan kiinnittää huomiota siihen, että myös seurantakomitean kokoonpanoasetuksen pykälässä huomioitaisiin sukupuolten tasa-arvoa edistävä edustus pykälien 7§ ja 11§ lisäksi, jotta sukupuolten tasa-arvon tavoitteiden toteutumisen seurannan asiantuntemus seurantakomitean työskentelyssä vahvistuisi.

NYTKIS katsoo, että sukupuolten tasa-arvon tulee olla keskeisenä tavoitteena ja seurannan kohteena kaikilla alueiden kehittämisen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan suunnittelussa, toimeenpanossa ja seurannassa, sillä sukupuolten tasa-arvon haasteet koskevat laajasti yhteiskuntaamme. Niiden huomioiminen osana kaikkea kehittämistyötä on välttämätöntä sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden että syrjinnän ehkäisyn kannalta. Tämä tukisi myös sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen tavoitteita.