Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla 

Kuva ihmisestä kannettavalla tietokoneella

Yleistä 

NYTKIS kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston periaatepäätöksestä suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kokoaa kattojärjestönä kaikkien eduskuntapuolueiden naisjärjestöt sekä Naisjärjestöjen keskusliiton, Naisasialiitto Unionin ja Sukupuolentutkimuksen seuran ja on edistänyt laajaa puolue- ja järjestörajat ylittävää yhteistyötä pitkäjänteisesti kotimaassa ja kansainvälisesti.  

Suomalaisessa yhteiskunnassa demokratia ja naisten poliittisen osallistumisen mahdollistaminen ovat olleet keskeisiä yhteiskuntaa ohjaavia periaatteita. Olemme historiallisesti olleet edelläkävijöitä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sekä ehdokkaaksi asettumisen mahdollistamisessa maailmassa. Se on myös kansainvälisesti arvostettua ja tunnustettua – suomalaista puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja demokratiaa kohtaan on suurta kansainvälistä kiinnostusta. Suomessa ei silti ole vielä päästy siihen tilanteeseen, että eduskuntaan olisi valittu päättäjiä, joista puolet ovat naisia tai valiokuntien puheenjohtajuudet jakautuisivat ei-segregoituneesti. Työtä sukupuolten tasa-arvon ja demokratian vahvistamisen eteen on vielä edessä. 

NYTKIS yhtyy huoleen keskustelukulttuurin kärjistymisestä. Tällä hetkellä demokratiaa kaventaa kasvanut vihapuhe, jonka sukupuolistuneet vaikutukset koskettavat erityisesti naisia ja vähemmistöjä. Vuonna 2020 Kuntaliiton teettämän kyselyn mukaan naisista 57% ja miehistä 41% arvioi häirinnän ja uhkailun vaikuttavan heidän halukkuuteensa asettua ehdolle. NYTKIS vetoaa suomalaisiin poliittisiin puolueisiin ja heidän vastuun kantamiseen siinä, että ehdokkailla on riittävä tuki, tieto ja puuttumiskeinot, mikäli kohtaavat politiikkaa tehdessään vihapuhetta ja häirintää.  

Vapaa ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta on toimivan demokratian perusta, mutta se tarvitsee toimiakseen riittävät resurssit. Kannamme huolta järjestöjen rahoituksesta sekä toimintaedellytyksistä osana demokratiaa ja lainsäädännöllistä valmistelua. 

NYTKIS pitää hyvänä, että demokratian tilaa ja suuntaviivoja tehdään pitkällä tähtäimellä ylivaalikautisesti ja pidämme tärkeänä, että järjestöt pääsevät aktiivisesti vaikuttamaan linjauksiin. Periaatepäätöksessä demokratian suuntaviivoissa nostetaan mielestämme kohtuullisesti esiin sukupuolten tasa-arvoa ja naisten asemaa demokratiassa. Esitämme kuitenkin huolemme siitä, että sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon tavoitteet sekä risteävien erojen huomioiminen eivät näy varsinaisissa toimenpiteissä. 

NYTKIS pitää tärkeänä, että periaatepäätöksen toimenpiteistä arvioidaan niiden sukupuolivaikutukset huomioiden risteävät erot. 

Linjaus 1: Vaalijärjestelmä on toimiva, turvallinen ja luotettava. Jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja riittävät valmiudet käyttää osallistumisoikeuksiaan 

NYTKIS pitää huolestuttavana sitä, että naisten ja nuorten halukkuus lähteä ehdolle kuntavaaleissa 2021 on kääntynyt laskuun, myös maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ehdokkaana oleminen on vähäisempää samaan aikaan kun ulkomaalaisten osuus Suomen väestöstä ja erityisesti nuorista ikäluokista on kasvanut merkittävästi. Nuorten kiinnostus politiikasta on Nuorisobarometrin mukaan korkeimmillaan 20 vuoteen, mutta siitä huolimatta nuorten äänestysaktiivisuus on jäänyt alhaiseksi. 

NYTKIS pitää tärkeänä, että demokratiaa ja poliittisen osallistumisen kynnys pidetään mahdollisimman matalana ja toimintaympäristöä kehitetään turvallisemmaksi, jotta jokaisella on mahdollisuus osallistua politiikkaan sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun ilman pelkoa vihapuheesta ja häirinnästä.  

Periaatepäätösluonnoksessa nousee esiin, että tutkijat ovat tuoneet esiin äänestysaktiivisuuden lisäämisessä perustuslakivaliokunnankin aiemmassa mietinnössäänkin mainitun mahdollisuuden äänestää henkilön sijaan suoraan puoluetta.  

Euroopan maissa on käytössä erilaisia kiintiöjärjestelyitä joko vapaaehtoisena tai lainsäädännön velvoittamana, jonka tavoitteena on taata sukupuolten tasainen edustus. Vuonna 2018 Politiikasta.fi -sivustolla julkaistun politiikan tutkijan Annu Perälän kirjoittamassa artikkelissa kuvataan hyvin kiintiöiden keskeisimmän kysymyksen olevan se, kuinka ehdokkuuden lisäksi tasaisesti eri sukupuolen edustajia on mahdollista tulla valituksi.  

NYTKIS katsoo, että mikäli puolueen äänestäminen mahdollistettaisiin suomalaisessa vaalijärjestelmässä, olisi tärkeää huomioida puolueiden velvollisuus asettaa ehdokkaat listallaan siten, että kaikilla sukupuolilla on mahdollisuus tulla valituksi esimerkiksi säätämällä kiintiöistä ehdokasasettelussa. Mikäli puolueen äänestämisen mallia harkitaan otettavaksi käyttöön, on todella tärkeää tehdä huolellinen parlamentaarinen valmistelu ja asiantuntijoiden sekä kansalaisyhteiskunnan laaja kuuleminen, jotta voidaan vahvistaa suomalaista demokratiaa sekä sukupuolten tasa-arvoa. 

Periaatepäätöksen luonnoksessa nostetaan esiin toimenpiteenä vaalipäivän äänestysmahdollisuuksien joustavuuteen ja äänestyspaikkojen määrään sekä sijoitteluun. NYTKIS pitää tärkeänä, että vaalipäivän äänestysmahdollisuuksissa kuntia myös velvoitetaan huolehtimaan siitä, että vaalilautakunnilla on käytössään riittävästi tarvikkeistoa esteettömän äänestysmahdollisuuden (esim. vaalikopin) järjestämisessä jokaisella äänestyspaikalla, jolla on vaikutuksia mm. vammaisten naisten äänestämismahdollisuuksiin. 

Linjaus 2: Suomessa on käytössä monipuoliset osallistumismahdollisuudet ja yhä useampi käyttää poliittisia- ja kansalaisoikeuksiaan 

NYTKIS pitää ehdotettuja toimenpiteitä kannatettavina. 

Linjaus 3: Demokratia-, ihmisoikeus- ja mediakasvatus sekä jatkuva oppiminen tukevat osallistumisoikeuksien toteutumista 

On tärkeää, että ihmisoikeuskasvatuksessa varmistetaan tyttöjen saavan tarvittavan tietotaidon omista oikeuksistaan. Lasten ja nuorten internetissä kohtaaman vihapuheen kasvaminen ja sen vaikutukset tulevaisuuteen korostavat medialukutaidon opettamisen merkitystä. 

NYTKIS pitää tärkeänä, että kotoutumiskoulutuksessa sekä monikielisessä yhteiskuntaorientaatiota järjestettäessä varmistetaan myös naiserityinen osaaminen, sillä juuri naisten kotoutumisprosessiin saattaa usein myös liittyä haasteita, joita järjestelmä ei riittävällä tavalla tunnista. 

Linjaus 4: Avoin, läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen hallinto vahvistaa luottamusta. Päätöksenteko on tietoperusteista  

Demokratian edellytyksenä on vahva ja vapaa kansalaisyhteiskunta. Haluamme korostaa, että kaikissa lain säätämisen prosessin eri vaiheissa sekä erityisesti toimeenpanossa täytyy kiinnittää huomiota järjestöjen, myös pienten yhdistysten mahdollisuuteen tehdä vaikuttamistyötä. NYTKIS on jo aiemmin lausunnossaan kannattanut avoimuusrekisterin perustamista. 

NYTKIS katsoo, että on demokratian toteutumisen ja laadukkaan lainvalmistelun kannalta tärkeää kehittää järjestöjen osallistumismahdollisuuksia jo lainvalmistelun valmisteluvaiheessa mahdollisimman varhain. Varhaisen vaiheen osallistaminen ja riittävän reagointiajan mahdollistaminen ovat avaimia laajaan avoimeen vuoropuheluun ja osallisuuden vahvistamiseen. 

Linjaus 5: Yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri on rakentava, moniarvoinen ja syrjimätön sekä mahdollistaa eri väestöryhmien osallistumisen 

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry on vuonna 2020 käynnistänyt #vaalitilmanvihaa -kampanjan, joka on tuonut esiin juuri poliittisesti aktiivisten naisten ja vähemmistöjen kohtaaman sukupuolistuneen vihapuheen. Sen on todettu rajoittavan demokratian toteutumista monin eri tavoin. Erityisesti sukupuolittunut ja rodullistettuihin naisiin kohdistuva vihapuhe voi vaikuttaa naisten ja vähemmistöjen halukkuuteen asettua ehdolle vaaleissa. Kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että kunnallisessa päätöksenteossa mukana olevat naiset kokevat vihapuhetta huomattavasti miehiä enemmän ja usein heidän kohtaamansa vihapuhe liittyy nimenomaan heidän sukupuoleensa. Poliittisiin toimijoihin kohdistuvan vihapuheen on todettu lisääntyvän erityisesti vaalien alla. 

Päättäjien tulee voida esittää kantansa ja käydä vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Vihapuhe on johtanut siihen, ettei moni enää osallistu keskusteluun. Näin uhkana on, että yhteiskunnalliselle keskustelulle tärkeitä näkökulmia menetetään – siksi haluamme korostaa avoimen ja rakentavan keskustelun tärkeyttä. 

NYTKIS pitää tärkeänä, että luonnoksessa nostetaan esiin puoluerajat ylittävä yhteistyö yhtenä toimenpiteenä, jolla keskustelukulttuuria voidaan parantaa, sillä voidaan katsoa olevan erityistä vaikutusta juuri naisiin ja vähemmistöihin. Tämä on ainutlaatuista myös kansainvälisesti vertailtuna. 

Ehdotettujen toimenpiteiden lisäksi on tärkeää huomioida kansallisen lainsäädännön riittävyys vihapuheen torjuntaan ja sen tunnistamiseen, sosiaalisen median alustojen vastuun lisääminen, medialukutaidon kehittämisen sekä kuntien tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön kehittämisen luottamushenkilöorganisaatiossa, kuten mm. Espoossa on laadittu puuttumisohjeet, mikäli luottamushenkilö kohtaa toimessaan häirintää. 

Linjaus 6: Aktiivinen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on keskeinen osa toimivaa demokratiaa 

Suomalaisessa demokratiassa kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen ja aktiivinen rooli. Demokratianäkökulmasta puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja dialogia edistävien järjestöjen toimintaedellytyksien turvaaminen riittävällä tasolla on keskeistä. Poliittisten naisjärjestöjen rahoitus osana puoluerahoitusta vahvistaa naisten poliittisen osallistumisen mahdollisuuksia. 

Kansalaisyhteiskunnan autonomian turvaamisessa keskeisessä roolissa on rahoitus. Naisjärjestöjen rahoituksesta huomattava osa on viime vuosina tullut budjettikehyksen ulkopuolelta eduskunnan myöntämänä, mikä ei takaa toiminnan jatkuvuutta. STEA-rahoitusmallin uudistuessa on varmistettava, että järjestöille, mukaan lukien naiserityistä, väkivalta- ja tasa-arvotyötä tekeville järjestöille, turvataan ennustettava, vakaa ja riittävä rahoitus. 

Linjaus 7: Suomi tukee demokratiakehitystä kansainvälisesti 

NYTKIS kiittää Suomea siitä, että se painottaa demokratiatoiminnassaan mm. sukupuolten tasa-arvoa sekä kaikenlaisten naisten osallistumismahdollisuuksia. Kansainvälisesti erityisesti poliittisesti aktiivisia naisia yhdistää kasvanut vihapuhe ja häirintä sekä teknologisvälitteinen väkivalta, jonka NYTKIS toivoo huomioitavan osana kansainvälistä demokratiakehityksen tukemista koskevia toimenpiteitä esimerkiksi osana Generation Equality Teknologia-koalition toimintaa.  

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry nostaa esiin kansainvälisessä demokratiatuessa myös Suomen pitkät perinteet laajassa puoluerajat ylittävässä naisten välisessä yhteistyössä, joka herättää merkittävää kansainvälistä kiinnostusta ympäri maailman. NYTKIS toiminnallaan tukee ja täydentää Suomen työtä kansainvälisessä demokratiakehityksessä aktiivisesti.