Turvallinen kampanjointi on toimivan demokratian perusta

vaalit ilman vihaa

Suomeen valitaan uusi eduskunta ja sen myötä uusi hallitus kevään vaaleissa 124 päivän kuluttua. Ennen vaalipäivää puolueissa on jo nyt tehty ehdokasasettelun sekä vaaliohjelmien parissa paljon työtä. Työ tiivistyy kiihtyvällä tahdilla, mitä lähemmäs vaalipäivä tulee. Ehdokasasettelun ollessa käynnissä on käyty jo jonkin verran keskustelua siitä, kuinka sukupuolen edustuksen kannalta tasapainoisen ehdokasasettelun rakentaminen on sekä tasa-arvon kannalta elintärkeää, mutta enenevästi haastavaa. Naisia on entistä vaikeampaa saada lähtemään ehdolle.

Syyt naisten epäröintiin ehdolle asettumisessa voivat olla moninaiset, mutta pelko häirinnästä ja vihapuheesta kampanjoidessa sekä julkisessa poliittisessa roolissa mietityttää yhä useampia. Vihapuheen on todettu rajoittavan demokratian toteutumista monin eri tavoin. Erityisesti sukupuolittunut ja muiksi kuin valkoisiksi rodullistettuihin naisiin kohdistuva vihapuhe voi vaikuttaa naisten ja vähemmistöjen halukkuuteen asettua ehdolle vaaleissa. Poliittisiin toimijoihin kohdistuvan vihapuheen on todettu lisääntyvän erityisesti vaalien alla.

”Demokratian perusperiaate on se, että ehdolle voi asettua ja kampanjaa voi tehdä vailla pelkoa väkivallasta tai häirinnästä. Tällä hetkellä tämä ei maassamme toteudu. Demokraattista päätöksentekoa kaventavan vihapuheen aiheuttama uhka on otettava vakavasti”, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n väistyvä puheenjohtaja Fatim Diarra sanoo.

Naisten kohtaamaan vihapuheen kautta pyritään usein vähättelemään naisten mielipiteitä ja taitoja. Tasa-arvobarometrin 2017 mukaan naisten riski joutua sekä seksuaalisen häirinnän että vihapuheen uhriksi on viisinkertainen suhteessa miehiin. Tänä syksynä myös YK:n kaikkinaisten naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvova komitea (CEDAW) nosti suosituksissaan Suomelle esiin toimet sukupuoleen perustuvan vihapuheen ehkäisemiseksi. Sukupuoleen perustuvan vihapuheen kitkeminen asetettiin nopeaan seurantaan ja Suomen tulee raportoida komitealle toimistaan suositusten täytäntöönpanosta nopeutetulla kahden vuoden menettelyllä.

Kuluneella Sanna Marinin hallituskaudella Suomea ovat johtaneet nuoret naiset. Viiden hallituspuolueen puheenjohtajat ovat kaikki naisia. Hallituskaudella on myös raportoitu poliittisiin päättäjiin kohdistuvan lisääntynyttä häirintää ja vihapuhetta.

Vuonna 2021 NATOn alaisuuteen kuuluva tutkimuslaitos Stratcom raportoi Suomen hallitukseen kohdistuvasta jatkuvasta sosiaalisen median vihakampanjasta. Naispoliitikkoihin kohdistuva loukkaava somekirjoittelu on joka puolella maailmaa tunnettu ilmiö. Raportissa Suomen naisministereihin kohdistuvan vihaviestien määrää kuvaillaan kuitenkin suhteettomaksi. Tutkimus myös toteaa, että jatkuva vihapuhe ja törkeä ”palaute” muodostavat uhan Suomen demokratialle.

”Kun nyt kuljemme kohti vaaleja, tulee jokaisella yhteiskunnan tasolla tehdä työtä turvallisen kampanjoinnin sekä turvallisen yhteiskuntaan osallistumisen puolesta. Vain silloin, kun kaikki naisten kampanjoihin kohdistuvan häirinnän estämiseksi on tehty, voimme sanoa seisovamme vahvan demokratian puolella”, NYTKISin tulevan vuoden 2023 puheenjohtaja, Svenska Kvinnoförbundetin varapuheenjohtaja Pia Sundell sanoo.

Puolueet voivat rakentaa turvallisempaa vaalikevättä tarjoamalla ehdokkailleen ohjeistusta ja toimintaperiaatteita ehdokkaisiin kohdistuvan häirinnän ja vihapuheen varalle. NYTKIS tavoittelee tulevaan hallitusohjelmaan seuraavia kirjauksia häirintään ja vihapuheeseen puuttumiseksi.

  • Maalittaminen kriminalisoidaan.
  • Sosiaalisen median alustojen vastuuta lisätään sukupuolistuneen vihapuheen ja häirinnän kitkemiseksi.
  • Poliittisesti aktiivisten naisten kohtaaman vihapuheen tutkimukseen kohdistetaan lisää resursseja.

Lisäksi NYTKIS on luonut ohjeet turvalliseen kampanjointiin https://nytkis.org/ohjeet-turvalliseen-kampanjointiin/. Keskusteluun voi osallistua ja vihapuheen ja vaalihäirinnän vastaisen työn voi tehdä näkyväksi tunnisteella #VaalitIlmanVihaa.

Vuoden 2023 NYTKIS puheenjohtajajärjestönä toimii Svenska Kvinnoförbundet. Syyskokous valitsi vuoden 2023 puheenjohtajaksi Svenska Kvinnoförbundetin varapuheenjohtaja Pia Sundellin. 

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Sukupuolentutkimuksen seura ry.

Lisätietoja:

Silla Kakkola,

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n pääsihteeri

puh. +358 50 469 6242

silla.kakkola@nytkis.org