Social- och hälsovårdspolitik

Nytkis

NYTKIS följer aktivt framskridandet av SOTE-reformen. SOTE-reformen påverkar medborgartjänster och kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Under reformen kommer över 200 000 arbetare på social- och hälsovårdsbranschen flyttas från kommunerna och samkommunerna till landskapen. Över 90 % av kommunernas social- och hälsovårdspersonal består av kvinnor. Det är nödvändigt, att SOTE-reformen inte genomförs utan grundliga analyser av reformens könskonsekvenser. I ordnandet av kommunernas och landskapens tjänster måste också tjänster centrala för kvinnors rättigheter avgöras, så som tjänster för offer för sexuellt våld och våld i nära relationer samt tjänster inom reproduktiv hälsa.

Anordnandet av vård i samhället är en central jämställdhetsfråga som inte endast angår småbarnsföräldrar. Anordnandet av åldringars och funktionshindrade personers hemvård och närståendevård angår speciellt kvinnor, eftersom två tredjedelar av närstående vårdare är kvinnor. Detta påverkar kvinnornas sysselsättning, välmående och pension. Dessutom är största delen av dem som arbetar på vårdbranschen kvinnor som medför att anordnandet av hemvårdstjänster och tjänster för vård med heldygnsomsorg påverkar låglönade kvinnors arbetsförhållanden.