Våld mot kvinnor

Nainen katsoo luontoa

Våld mot kvinnor är ett av de mest centrala människorättsproblemen i Finland. Enligt en forskning gjord av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har var tredje 15-åring eller äldre kvinna blivit offer för fysisk och/eller sexuell våld. NYTKIS kräver att Istanbulkonventionen (Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet) genomförs fullt ut i Finland.

NYTKIS koordinerar Finlands nationella våldsobservatorium. Våldsobservatoriet är ett nätverk som bildats av icke-statliga organisationer, forskare och privatpersoner för att bekämpa våld mot kvinnor. Observatoriet efterföljer lagstiftandet, tar ställning till aktuell diskussion angående ämnet och fungerar som en expert inom bekämpandet av våld mot kvinnor.

Obsevatoriet ordnar årligen den 25 november Ljus, inte våld-kampanjen, vars tema byts årligen med målet att öka medvetenheten om olika former av våld, sätt att förebygga våld och hjälpa offer av våld. NYTKIS lokalorganisationer ordnar Ljus, inte våld – tillställningar runt om i Finland.