Riksdagsval 2023

Kuvitus rivistä naisia.

Riksdagsvalet förrättas i Finland under våren 2023. Vi har under de senaste åren levt i en ständigt föränderlig tid som definierats av flera kriser som varit svåra att förutse. Vi vet inte vad de kommande åren för med sig, men vi vet att vi i alla slags situationer ska tillsammans sträva mot ett mer jämställt samhälle. Jämställdhet mellan könen kräver långsiktigt samarbete och kontinuerligt främjande av gemensamma mål.

Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry samlar hela det finländska kvinnoorganisationsfältet bakom sina mål för regeringsprogrammet. Våra medlemmar utgörs av kvinnoorganisationerna för åtta riksdagspartier, Kvinnosaksförbundet Unionen, Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Sällskapet för genusforskning. Dessutom har vi mött våra centrala intressentgrupper från jämställdhets- och jämlikhetsfältet under beredningen av målen för regeringsprogrammet.

Vi strävar efter ett samhälle där alla slags flickor och kvinnor har jämställda möjligheter att leva sitt eget liv som de vill, arbeta, delta i politiken och få hjälp och stöd de behöver i alla skeden av livet. Att bygga ett jämställt samhälle kräver att jämställdhetsarbetet ska vara erkänt även ur kontinuitetens och resursernas synvinkel.

Välkommen att bekanta dig med NYTKIS nycklar till en mer jämställd framtid. Jämställdheten mellan könen främjas när vi arbetar för den tillsammans!

Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:s mål för regeringsprogrammet – ett jämställt liv för alla slags flickor och kvinnor >>

Våra mal

 • Användningen av fädernas familjeledighet följs upp och stöds som en del av verkställandet av familjeledighetsreformen. Familjeledighetsreformens effekter på mödrarnas ställning på arbetsmarknaden följs upp.
 • Man tryggar tillräckliga resurser för hela elevhälsan för att lösa krisen gällande studerandenas och skolelevernas mentala hälsa.
 • Man utarbetar och verkställer ett åtgärdsprogram som avvecklar utbildnings- och skolstigarnas könssegregation och som syftar till att skapa permanenta strukturer och resurser som motverkar segregation.
 • Man tryggar närståendevårdarnas tjänster och utreder närståendevårdarnas rätt till betald ledighet för vård av anhörig.
 • Tillräckliga resurser styrs till tjänster som förebygger våld mot kvinnor och till eftertjänster.
 • Man genomför en omfattande utredning utifrån vilken man skapar ett åtgärdsprogram gällande särskilda frågor om förebyggande av våld mot äldre kvinnor.
 • Välbefinnande i arbetet förbättras inom kvinnodominerade branscher för att garantera arbetets meningsfullhet och säkerhet, ork i arbetet och en tillräcklig arbetskraft.
 • Jämställdhet främjas med reformen av den sociala tryggheten. Bedömning av reformens effekt på jämställdheten görs till en central del av det arbete som kommittén för social trygghet utför.
 • Medling av våld i nära relationer begränsas med lagstiftning till att ske utanför medlingsprocesserna.

 • Undervisning och forskning inom genusvetenskap förstärks i universiteten genom att öka personalresurserna. Detta främjar erbjudandet av jämställdhets- och jämlikhetsutbildning på alla utbildningsnivåer.
 • Skyddshemsnätverket utvecklas så att skyddshemmen är geografiskt jämlikt tillgängliga överallt i Finland.
  • Utsatta gruppers möjligheter att omfattas av skyddshemstjänsterna beaktas.
  • Man styr finansiering och utvecklar skyddshem som är avsedda enbart för kvinnor
   med familjer och deras barn som en grupp med särskilda behov.
  • Skyddshemmens tillgänglighet ökas och man reserverar resurser för att göra dem
   tillgängliga.
 • Lika lön betalas för lika arbete med samma värde, oberoende av kön. Med åtgärder för lika lön minskar man utöver könssegregerade löneinkomster även skillnader i pensionen.