Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Kuva ihmisestä kannettavalla tietokoneella

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry puoltaa oikeusministeriön arviomuistion ehdotusta maalittamisen säätämisestä erikseen kriminalisoitavaksi. Erityisen tärkeänä pidämme yhteiskunnallisesti aktiivisten henkilöiden sisällyttämistä arviomuistion ehdotuksiin rikoslain pykälään, sillä katsomme että se on erityisesti poliittisesti aktiivisten naisten asemaa vahvistava toimi. 

NYTKIS on aiemmissa vihapuheeseen liittyvissä lausunnoissaan odottanut lainsäätäjältä hallitusohjelman mukaisia toimia, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen.  

CEDAW-komitea on 31.10. Suomelle antamissaan suosituksissa suosittanut, että Suomen tulee ryhtyä toimiin sukupuoleen liittyvän vihapuheen kriminalisoimiseksi, mukaan lukien maahanmuuttajanaisiin ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluviin naisiin kohdistuva vihapuhe. NYTKIS katsoo, että maalittamisen rikosoikeudellinen sääntely ja arviomuistion ehdotus maalittamisen säätämisestä erikseen kriminalisoitavaksi on yksi toimi osana suosituksen täytäntöönpanoa. 

Vihapuheella ja maalittamisella on sukupuolistuneita vaikutuksia, naisiin kohdistuva vihapuhe liittyy usein nimenomaan heidän sukupuoleensa ja on usein seksuaalissävytteistä. Tutkimuksen mukaan suomalaisista kuntapäättäjistä naiset kokevat vihapuhetta huomattavasti miehiä enemmän: naisista 42%, miehistä 28%. Vähemmistöihin (rodullistettuihin kuuluminen, maahanmuuttajatausta, seksuaalinen vähemmistö, saamelaisuus, kielivähemmistö) kuuluminen lisäsi vihapuheen kohteeksi joutumista. Naisiin kohdistuvassa vihapuheessa erityispiirteenä on seksuaalisella väkivallalla uhkaaminen. Vihapuheella on negatiivisia vaikutuksia demokratiaan, koska sillä on vaikutusta naisten ja vähemmistöihin kuuluvien halukkuuteen toimia politiikassa ja asettua ehdoille vaaleissa. 

NYTKIS katsoo, että oikeusministeriön asettaman työryhmän arviomuistiossa ei ole riittävällä laajudella huomioitu maalittamisen vaikutuksia eri sukupuoliin. NYTKIS katsoo, että jatkovalmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota esityksen sukupuolivaikutuksiin.