Eduskuntavaalit 2023

Kuvitus rivistä naisia.

Eduskuntavaalit käydään Suomessa keväällä 2023. Olemme viimeiset vuodet eläneet jatkuvasti muuttuvassa, useiden vaikeasti ennakoitavien kriisien määrittämässä ajassa. Emme tiedä, mitä tulevat vuodet pitävät sisällään, mutta sen tiedämme, että kaikenlaisissa tilanteissa meidän tulee yhdessä pyrkiä kohti tasa- arvoisempaa yhteiskuntaa. Sukupuolten tasa-arvo vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä ja jatkuvaa yhteisten tavoitteiden edistämistä.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kokoaa hallitusohjelmatavoitteidensa taakse koko suomalaisen naisjärjestökentän. Jäseniämme ovat kahdeksan eduskuntapuolueen naisjärjestöt, Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöjen Keskusliitto sekä Sukupuolentutkimuksen seura. Lisäksi hallitusohjelmatavoitteita valmisteltaessa olemme tavanneet keskeisiä sidosryhmiämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskentältä.

Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa kaikenlaisilla tytöillä ja naisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet elää omannäköistään elämää, tehdä työtä, osallistua politiikkaan ja saada tarvitsemaansa apua ja tukea kaikissa elämänvaiheissa. Tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseksi tasa-arvotyön tulee olla myös jatkuvuuden ja resurssien näkökulmasta tunnustettua

Tervetuloa tutustumaan NYTKISin avaimiin tasa-arvoisempaan tulevaisuuteen. Sukupuolten tasa-arvo edistyy, kun sen eteen tehdään työtä yhdessä!

Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027 >>

Mål för regeringsprogrammet 2023-2027 >>

Goals for the Government Programme 2023-2027 >>

 

Nostoja hallitusohjelmatavoitteistamme 

 • Isien perhevapaiden käyttöä seurataan ja tuetaan osana perhevapaauudistuksen toimeenpanoa. Perhevapaauudistuksen vaikutuksia äitien työmarkkina-asemaan seurataan.

 
 • Opiskelijoiden ja koululaisten mielenterveyskriisi ratkaistaan turvaamalla oppilashuollolle riittävät resurssit.

 • Laaditaan ja toimeenpannaan konkreettinen koulutus- ja koulupolkujen sukupuolen mukaista segregaatiota purkava toimenpideohjelma, joka tähtää pysyvien segregaatiota purkavien rakenteiden ja resurssien luomiseen.

 

 • Turvataan omaishoitajien palvelut ja selvitetään omaishoitajien oikeutta palkalliseen omaishoitovapaaseen.
 • Ohjataan riittävät resurssit naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäiseviin palveluihin sekä jälkipalveluihin.
 • Toteutetaan laaja selvitys, jonka pohjalta luodaan toimenpideohjelma ikääntyneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen erityiskysymyksistä.
 • Työhyvinvointia parannetaan naisenemmistöisillä aloilla työn mielekkyyden ja turvallisuuden, työssä jaksamisen sekä työvoiman riittävyyden takaamiseksi. 
 • Sosiaaliturvauudistuksella edistetään tasa-arvoa. Sosiaaliturvakomitean työhön tuodaan keskeiseksi osaksi uudistuksen tasa-arvovaikutusten arviointi.
 • Lähisuhdeväkivallan sovittelu rajataan sovitteluprosessien ulkopuolelle lainsäädännöllä.

 • Vahvistetaan sukupuolentutkimuksen opetusta ja tutkimusta yliopistoissa lisäämällä henkilöstöresursseja. Tämä edistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen antamista kaikilla koulutusasteilla.
 • Kehitetään turvakotiverkostoa, jotta turvakodit ovat maantieteellisesti yhdenvertaisesti saavutettavissa kaikkialta ympäri Suomen.
  • Huomioidaan haavoittuvien ryhmien mahdollisuus päästä turvakotipalveluiden piiriin.
  • Ohjataan rahoitusta ja kehitetään turvakoteja, jotka on suunnattu ainoastaan perheellisille naisille ja heidän lapsilleen erityisryhmänä.
  • Lisätään turvakotien esteettömyyttä ja varataan resurssit turvakotien esteettömäksi tekemiseksi.
 • Samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Samapalkkatoimilla kavennetaan sukupuolittuneiden palkkatulojen lisäksi myös eläke-eroja.