Lausunto perhevapaauudistuksesta

perhevapaauudistus

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua perhevapaauudistuksesta.

NYTKIS on tyytyväinen, että esitys perhevapaauudistuksesta on saatu aikaan ja se on askel oikeaan suuntaan. Hallituksen esityksessä on tärkeitä ja hoivavastuun jakamista tukevia elementtejä, mutta esitetyssä muodossaan se jää kuitenkin vielä mielestämme vajaaksi niistä tavoitteista mitä sille on asetettu.

NYTKIS keskittyy omassa lausunnossaan nostamaan esille sukupuolten tasa-arvon kannalta merkittäviä kehityskohteita hallituksen esityksessä laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi.

NYTKIS pitää oikeansuuntaisena sitä, että esitys lisää miesten osallistumista pienten lasten hoivaan ja lähentää isien ja pienten lasten välistä suhdetta, mutta olemme huolissamme siitä, etteivät kannustimet isien vapaiden nykyistä suurempaan käyttöön lisäänny riittävästi tässä esityksessä. NYTKISin tavoitteena on jo pitkään ollut sellainen perhevapaamalli, jossa lisätään miehille perhevapaajaksoja, esimerkiksi 6+6+6 -mallin mukaan.

Tilanteissa, jossa toinen vanhempi haluaa siirtää vanhempainvapaapäiviänsä toiselle vanhemmalle, katsomme, että menettelytavan tulee olla sellainen, että jos vanhempi ei halua itse käyttää omaa osuuttaan kokonaan, vaan haluaa siirtää luovutettavasta osiosta sitä toisen vanhemman käyttöön, siitä on sovittava erikseen. Lähtökohdan tulee olla, että kukin käyttää omat vapansa. Lain astuessa voimaan on tärkeää tiedottaa hyvin selkeästi uudesta vapaamallista ja tehtävä asenteisiin vaikuttamistyötä erityisesti työpaikoilla.

Esitetyssä vanhempainrahamallissa vanhempainrahan korotetut päivät maksetaan vanhempainrahakauden alusta alkaen ja menee näin ollen kaikki työnantajalle, jos vanhempainvapaalle jäävä on työsuhteessa ja saa vanhempainvapaan ajalta palkkaa. NYTKIS katsoo, että olisi perheille taloudellisesti kannustavampaa, jos korotettu vanhempainraha maksettaisiin sen ajanjakson alusta, jolloin vanhempi on itsenäisesti lapsen tai lasten kanssa kotona.

NYTKIS katsoo, että esitetyssä vanhempainvapaamallissa on vielä työsopimuslakiin liittyviä ongelmia ja työsopimuslaki olisi syytä harmonisoida perhevapaauudistuksen tavoitteiden kanssa. Hallituksen esityksessä s. 102 todetaan, että ”Raskausrahaa maksettaisiin yhtäjaksoisesti 40 arkipäivältä siten, että raskausraha alkaisi hakemuksen mukaisesti aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Raskausrahakauden voisi siten aloittaa joustavasti haluamanaan ajankohtana.” tämä ei kuitenkaan toteudu työsuhteessa olevilla, sillä työsopimuslaissa todetaan että 14 päivän raja on mahdollista vain työnantajan kanssa sopimalla.

Hallituksen esitys heikentää lapsensa menettäneiden asemaa nykytilanteesta ja pidämme tärkeänä, että tältä osin esitystä vielä korjataan esimerkiksi Tanskassa käytössä olevan mallin mukaisesti, joka takaa 25 viikon suruloman lapsensa menettäneelle.

Monikkoperheissä vanhempien mahdollisuus käyttää perhevapaita yhtäaikaisesti on erityisen tärkeää. Kaksosperheet ovat selkeästi yleisin monikkoperheiden muoto. Hallituksen esitys vähentää viikolla vanhempien yhtä aikaa pidettävien vapaiden määrää, joka vaikuttaa kaksosperheiden asemaan.

Esitys heikentää adoptioperheiden asemaa nykyisestä, sillä adoptioperheet eivät ole oikeutettuja raskausrahaan. NYTKIS katsoo, että esitystä voisi muuttaa esimerkiksi siten, että adoption lapsipäätöksestä voisi alkaa oikeus raskausrahaan.

Suunnitellut joustot eivät mielestämme toteudu siten, että se kannustaisi osa-aikatyön tekemistä perhevapaan aikana, sillä esitetyssä mallissa puolikas työpäivä kuluttaa kokonaisen vanhempainrahapäivän. NYTKIS katsoo, että mikäli kyseessä on esimerkiksi tietojärjestelmästä aiheutuva haaste, tulisi se korjata vastaamaan tavoitetta joustoista ja puolikkaan vanhempainrahapäivän käytöstä esimerkiksi osa-aikatyössä.

Esityksen mukaan lapsen ollessa poissa varhaiskasvatuksesta ennalta ilmoitetusti 13 viikkoa, oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Varhaiskasvatusoikeuden säilyminen samassa päiväkodissa on lapsen ja perheiden etu. NYTKIS katsoo kuitenkin, että esitetty malli ohjaa toista vanhempaa käyttämään vain 13 viikkoa perhevapaitaan.

Esitetty muutos lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta on vaarassa heikentää perhepäivähoitajien toimeentuloa, jos varhaiskasvatuksen joustot suhteessa perhevapaan käyttöön vähentävät samalla perhepäivähoitajien kulukorvausta siten heikentää naisenemmistöisen alan työntekijöiden asemaa.

NYTKIS kiittää esitystä siitä, että yhden vanhemman perheiden asema paranee nykyisestä, koska kaikki vanhempainvapaa on perheen yhden vanhemman käytössä. Yhden vanhemman perheistä enemmistö on naisia.

Esityksessä huoltajuus JA juridinen vanhemmuus kytketään vanhempainrahaoikeuteen. NYTKIS katsoo, että tämä ei vahvista perheiden monimuotoisuuden tukemisen tavoitetta esimerkiksi apila-perheiden osalta. NYTKIS toivoo, että käynnistetään selvitys mahdollisuuksista luovuttaa vapaasti jaettavissa olevia päiviä myös henkilölle, joka on joko lapsen huoltaja tai lapsen juridinen vanhempi.

Pienten lasten hoivan tasaisempi jakaminen miesten ja naisten välillä voi tapahtua vain, kun miehet todella ottavat käyttöön heille tarkoitetun korvamerkityn osuuden vanhempainvapaasta. Tämän takaamiseksi vapaat on selkeästi merkittävä ja nimettävä molemmille vanhemmille kuuluviksi vapaiksi. Tässä yhteydessä on tärkeää, että puhutaan siitä, että on kyse heidän oikeudestaan.

Esitys pitää sisällään vuonna 2020 voimaan tulleen nykytilan säilyttämisen siitä, että päivärahan määräytymisperuste on 12kk ennen vanhempainrahakauden alkua. NYTKIS katsoo, että tämä määräytymisperuste mahdollisesti heikentää raskaana olevan vanhemman raskausrahan ja vanhempainrahan määräytymistä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jossa raskaana oleva vanhempi on ollut vaikean raskauden vuoksi pitkällä sairauslomalla palkan sijasta sairauspäivärahalla. Tällä on vaikutuksia myös yrittäjänaisten vanhempainrahan määräytymiseen. Katsomme, että valinnanvapautta vanhempainrahan määräytymisperusteena käytettäviä tuloja tulisi vahvistaa esimerkiksi ottamalla käyttöön mahdollisuus valita edellisen verotusvuoden ansiot 12 kuukautta edeltävien tulojen rinnalle.

NYTKIS katsoo, että esitettävä oikeus viiden päivän omaishoitovapaaseen vahvistaa työssäkäyvien omaishoitajien asemaa hieman ja on askel eteenpäin nykytilasta, omaishoitajista enemmistö on naisia. Erityisen hyvää esitetyssä on se, että se katsotaan työssäoloon verrattavaksi ajaksi ja siltä ajalta kertyy myös vuosilomaa. Toivomme lain voimaan astumisen jälkeen seurattavan omaishoitovapaan käyttöä ja vaikutuksia. NYTKIS katsoo, että tulevaisuudessa on selvitettävä myös viiden päivän palkallisen omaishoitovapaan mahdollisuuksia.

Puolesta, 
Silla Kakkola 
pääsihteeri