Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry asiantuntijalausunto työelämä- ja tasaarvovaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelu)

Nainen tietokoneella.

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta lausua varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnitteluun liittyvästä laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (tasa-arvolaki). Yleistä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry pitää tärkeänä varmistaa, että yhteiskunnassamme kaikenikäisillä lapsilla sukupuolesta riippumatta on samat mahdollisuudet ja yhtäläiset oikeudet. NYTKIS katsoo, että varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelulla on myönteisiä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. NYTKIS pitää … Lue lisää

Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:n lausunto koskien toimenpidesuunnitelmaa lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa

Sosiaali- ja terveysministeriölle 14.1.2022  Yleiset huomionne toimeenpanosuunnitelmasta Yleisenä huomiona koskien toimenpidesuunnitelmaa toteamme, että toimenpideohjelman tavoitteet ovat kiitettävän monisuuntaiset. NYTKIS katsoo, että perheiden elämäntilanteiden moninaisuuden lisäksi tulisi toimenpideohjelmassa huomioida myös perheiden ja perhemallien moninaisuutta paremmin.  Lapsenhuoltolain 2019 sääntely ”oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä, jonka kanssa hänellä on lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava vakiintunut suhde.”, on … Lue lisää

Lausunto perhevapaauudistuksesta

perhevapaauudistus

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää mahdollisuudesta lausua perhevapaauudistuksesta. NYTKIS on tyytyväinen, että esitys perhevapaauudistuksesta on saatu aikaan ja se on askel oikeaan suuntaan. Hallituksen esityksessä on tärkeitä ja hoivavastuun jakamista tukevia elementtejä, mutta esitetyssä muodossaan se jää kuitenkin vielä mielestämme vajaaksi niistä tavoitteista mitä sille on asetettu. NYTKIS keskittyy omassa lausunnossaan nostamaan esille sukupuolten tasa-arvon … Lue lisää

Omaishoitajia ei saa jättää yksin pandemia-aikana

nainen

Koronapandemiaan liittyviä viranomaisohjeita on tulkittu eri kunnissa eri tavoin koskien omaishoitoperheitä. Maaliskuussa suuri osa kunnista sulki sekä päiväkeskustoiminnan että intervallihoidon. Omaishoitajien hoivavastuu on kasvanut eikä monella hoitajalla ole ollut nyt minkäänlaisia lepojaksoja käytettävissään. Erityisessä uupumisvaarassa ovat ikääntyneet omaishoitajat, joilla alkaa jo itselläänkin olla perussairauksien tuomia rajoitteita. Osa omaishoitajista joutuu myös kohtaamaan hoidettavan sairauteen liittyvää aggressiivisuutta … Lue lisää

Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Naisia ulkona syksyllä

Edelliseen talousarvioesitykseen verrattuna nyt käsillä olevassa esityksessä on huomattavasti enemmän tasa-arvoa edistäviä toimia, myös OKM:n hallinnonalalla, mikä on hyvin positiivinen kehityssuunta. Perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseen allokoitua rahoitusta pidämme erityisen hyvänä. Koulutuksen tasa-arvon edistämisen toimilta odotamme myös sukupuolten välisen tasa-arvon sisällyttämistä, sillä koulutuksellista tasa-arvoa on valitettavan usein käsitelty ilman sukupuolinäkökulmaa, vaikka valtavirtaistamisperiaate edellyttää … Lue lisää

Ulkoministeriölle lausunto koskien määräaikaisraporttia uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta (EN)

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry kiittää lausuntopyynnöstä. Keskitymme lausunnossamme  omaishoitoa ja palveluasumista koskeviin järjestökanteluihin. Raportoinnissa tulisi ottaa huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Kysymys omaishoidosta kytkeytyy naisten asemaan, sillä täysipäiväisistä omaishoitajista kaksi kolmasosaa on naisia.[1] Vanhusten kotihoidon lisääntyessä ja väestön ikääntyessä on riskinä, että tilanne sysää keski-ikäisiä naisia yhä enemmän työelämän ulkopuolelle. Jo nyt omaishoitajien tuen saajista 43 % … Lue lisää

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuuleminen koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle

Naisia ulkona syksyllä

Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta 25.1.2019 Kiitämme mahdollisuudesta tulla kuultavaksi koskien tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle. Kertomus on kiitettävän perusteellisesti toteutettu. Esitämme seuraavia huomioita tasa-arvovaltuutetun huomioihin ja suosituksiin. PERHEEN/ YKSITYISELÄMÄN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN Tasa-arvovaltuutetun tavoin katsomme, että Suomessa tulee toteuttaa perhevapaauudistus, jolla lisätään isille kiintiöityjä vanhempainvapaita (esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaisesti) ja lisätään vapaiden käytön joustavuutta. Tämä hyödyttääsekä kaikkien naisten työelämäasemaa että … Lue lisää

Syyskokouksen julkilausuma

Naisia ulkona syksyllä

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n syyskokouksen julkilausuma Omaishoidolla on merkittäviä vaikutuksia naisten ja miesten taloudelliseentasa-arvoon Omaishoidon arvo näkyy juhlapuheissa, mutta ei sen korvauksissa. Valtaosan omaishoidon työtaakasta kantavat naiset, joiden eläkkeisiin omaishoidolla voi olla merkittävästi madaltava vaikutus. Omaishoidonkokonaistilanne on käymässä yhä akuutimmaksi väestön ikääntyessä. Omaishoito vähentää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöäja luo siten julkiselle sektorille suuria säästöjä. … Lue lisää